សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ចេញវិធានការណែនាំបន្ថែមសម្រាប់សមាជិក សមាជិការបស់ខ្លួន ស្តីពីកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពក្នុងការបំពេញការងារក្នុងយុទ្ធនាការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា បានចេញវិធានការណែនាំបន្ថែមសម្រាប់សមាជិក សមាជិការបស់ខ្លួន ស្តីពីកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពក្នុងការបំពេញការងារក្នុងយុទ្ធនាការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា៕

សូមអានសេចក្តីណែនាំទាំស្រុងដូចខាងក្រោម៖