(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ បញ្ជាទិញម៉ាសចំនួន៣លានម៉ាសពីក្រៅប្រទេស និងសម្ភារក្រុមគ្រូពេទ្យជាង ៥០០០សម្រាប់