(វីដេអូ) ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ពីច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេស ក្នុងគ្រាមានគ្រោះអាសន្ន