សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញបញ្ជាឱ្យតាមចាប់រឹបអូសឧបករណ៍ ឬថ្នាំដែលមិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក​