ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន០៤ករណីថ្មីទៀត បានព្យាបាលសះស្បេីយ១៣ករណីនៅសល់អ្នកកំពុងព្យាបាល៨៩ករណី នៃចំនួនសរុប១០២ករណី

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន០៤ករណីថ្មីទៀត បានព្យាបាលសះស្បេីយ១៣ករណីនៅសល់អ្នកកំពង់ព្យាបាល៨៩ករណីដែលធ្វើឱ្យចំនួនសរុប១០២ករណី៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖