គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ អំពាវនាវឱ្យមានការពង្រឹងភាពជាដៃគូ និងសាមគ្គីភាពជាសកល ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាគណបក្សកាន់អំណាចនៅកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ អំពាវនាវប្រទេសទាំងអស់ មានការពង្រឹងភាពជាដៃគូ និងសាមគ្គីភាពជាសកល ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដែលកំពុងគំរាមកំហែងដល់ប្រជាជននៅលើពិភពលោក។

ខាងក្រោមនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖