រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្អាកផ្តល់សេវារថយន្តក្រុង (City Bus) និង សេវាកាណូត (Taxi Boat) ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគ កូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ) ៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្អាកផ្តល់សេវារថយន្តក្រុង (City Bus) និង សេវាកាណូត (Taxi Boat) ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគ កូវីដ១៩។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ខាងក្រោម៖