ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្តស្នាក់នៅ និងធ្វើការជាបណ្តោះអាសន្ន​សម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរក្នុងប្រទេសថៃ ក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩​

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងការបន្តស្នាក់នៅ និងធ្វើការជាបណ្តោះអាសន្ន​សម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរក្នុងប្រទេសថៃ ក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖