ក្រសួងទេសចរណ៍ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរយៈពេលអនុគ្រោះលើកលែងការពិន័យអន្តរការណ៍ ជាប្រាក់ចំពោះអាជីវកម្មទេសចរណ៍

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរយៈពេលអនុគ្រោះលើកលែងការពិន័យអន្តរការណ៍ ជាប្រាក់ចំពោះអាជីវកម្មទេសចរណ៍៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖់