ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តស្នាក់នៅ និងធ្វើការជាបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់បងប្អូនពលកករខ្មែរ ក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តស្នាក់នៅ និងធ្វើការជាបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់បងប្អូនពលកករខ្មែរ ក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ១៩៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖