(វីដេអូ)៖ វិធីសាស្ត្រ៧ចំណុច ដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃវីរុស កូវីដ-១៩