របាយការណ៍របស់ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ស្តីពីពលករកម្ពុជា ដែលបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់២៣ មីនា ឆ្នាំ២០២០

(សៀមរាប)៖ របាយការណ៍របស់ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ស្តីពីពលករកម្ពុជា នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់២៣ មីនា ឆ្នាំ២០២០ មានដូចខាងក្រោម÷