យុវជន ស.ស.យ.ក ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងការរាតត្បាត កូវីត១៩ ស្រុកកងមាសចូលរួមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយវិធានការប្រយុទ្ធនឹងមេរោគជាមួយអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម

(កំពង់ចាម)៖ រសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ យុវជន ស.ស.យ.កស្ម័គ្រចិត្តនៅស្រុកកងមាស ចូលរួម​ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីវិធានការប្រយុទ្ធនឹងមេរោគ​ Covid-19​ ជាមួយ​ឯកឧត្តម​អភិបាល​ខេត្ត​ នៅស្រុកកងមាស។