វិធានការទាំង៧យ៉ាង ដើម្បីការពារ និងទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាល វីរុស កូរ៉ូណាថ្មី