ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាស ប្រាប់ពីទីតាំង និងមន្ត្រីទទួលថវិការបស់សប្បុរសជននានា សម្រាប់ប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការរាត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាស ប្រាប់ពីទីតាំង និងមន្ត្រីទទួលថវិការបស់សប្បុរសជននានា សម្រាប់ប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការរាត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ១៩៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖