ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា រកឃើញអ្នកផ្ទុកវីរុស១០នាក់បន្ថែមទៀត , ៤នាក់ជាជនជាតិខ្មែរ និង៦នាក់ទៀតជាជនជាតិម៉ាឡស៊ី