អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ ចេញសេចក្តីកែតម្រូវ ចំពោះបញ្ជីឈ្មោះគណនីហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ សេដា សម័យតេជោ ខេត្តស្វាយរៀង ដោយសារការសរសេររបស់ម្ចាស់គណនីធ្វើឲ្យសាធារណជនងាយនឹងមានការភាន់ច្រឡំ

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ ចេញសេចក្តីកែតម្រូវ ចំពោះបញ្ជីឈ្មោះគណនីហ្វេសប៊ុក  ដែលបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ក៍មានគណនីឈ្មោះ សេដា សម័យតេជោ ខេត្តស្វាយរៀង ដោយសារការសរសេររបស់ម្ចាស់គណនីធ្វើឲ្យសាធារណជនងាយនឹងមានការភាន់ច្រឡំ៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖