ក្រសួងការបរទេស​ ​និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ ស្នើឲ្យស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញ បញ្ជូនសារលិខិតមួយជូនដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់វៀតណាម

(ភ្នំពេញ)៖ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងការបរទេស​ ​និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ ស្នើឲ្យស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញ បញ្ជូនសារលិខិតមួយជូនដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់វៀតណាម៕

សូមអានសារលិខិត្តទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖