(វីដេអូ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)