រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ (COVID-19) ខេត្តស្វាយរៀង