ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការអនុវត្តវិធានបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងតាមបណ្តាអង្គភាពចំណុះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី