នាយកដ្ឋានសុខាភិបាល នៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងការពារជាតិ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

 

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ នាយកដ្ឋានសុខាភិបាល នៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងការពារជាតិ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជជំងឺកូវីដ១៩៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖