ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាត​នៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងក្រសួង

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាត​នៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងក្រសួង៕

សូមអានសេចក្តីណែនាំដូចខាងក្រោម៖