ក្រសួងអប់រំ នឹងរៀបចំការងារតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល សម្រាប់ឆ្លងយោបល់លើឯកសារ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រី ដោយប្រើ Telegram ឬ WhatsApp