សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការរកឃើញករណីថ្មីទៀតជាជនជាតិបារាំងអាយុ ៣៥ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ