(វីដេអូ)៖ សិក្ខាសាលា បូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ២០១៩ របស់មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ខេត្ត និងនេសាទ ខេត្តកណ្តាល