(វីដេអូ)៖ ពិធីបើកការពារសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់បេក្ខជន២០អង្គ/នាក់ នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ