(វីដេអូ)៖ មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម ទទួលបានម៉ាស៊ីនសំអាតការ៉ូ ៤គ្រឿង ពីអង្គការសប្បុរសធម៌នៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ (LDSC)