(វីដេអូ)៖ ពិធីដាំដើមឈើអនុស្សាវរីយ៍ អបអរបុណ្យទន្លេលើកទី៦ នៅខេត្តបាត់ដំបង