(វីដេអូ)៖ ពិធីបិទ និងប្រគល់ពានរង្វាន់ជ័យលាភីនៃគម្រោង “អក្ខរកម្មឌីជីថល”