សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែង ស្តីពីស្ថានភាពជម្ងឺកូវីដ ១៩ (COVID-19) នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង