នៅវេលាម៉ោង 9:00នាទីព្រឹកនេះលើ TV APP និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន និងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺរលាកសួតកូវីដ-១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។

នៅវេលាម៉ោង 9:00នាទីព្រឹកនេះលើ TV APP និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន និងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺរលាកសួតកូវីដ-១៩ នៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល

ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

សូមដោនឡូដ App ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន និង វីដេអូថ្មីៗ
iOS: https://goo.gl/MDG3cz
Android: https://goo.gl/JXc6op
YT: http://bit.ly/2Pj0Hax
Website: http://information.gov.kh/
Telegram: https://t.me/ministryofinformation