(វីដេអូ)៖ ទិវានៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុប ASEM DAY នៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ២០២០