បទយកការណ៍ស្តីពី «ផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាពីកិច្ចប្រជុំASEM»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា