ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញសេចក្តីអំពាវនាវ ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញសេចក្តីអំពាវនាវ ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តវិធានការបន្ទាន់នានាសំដៅការបន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជាមានពីការរីករាលដាលនៃជំងឺរលោកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ COVID-19 ។

សូមអានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីអំពាវនាវ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រោម ៖