ទិវា ASEM DAY 2020 សូមចូលរួមស្វែងយល់អំពី ASEM តាមរយៈស្តង់ព្រឹត្តិការណ៍អមទាំងប្រាំពីរ