(វីដេអូ)៖ កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការឈានឆ្ពោះទៅជំនួបកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១៣ ASEM13 ក្រោមប្រធានបទ » ASEM Day Phnom Penh 2020»