(វីដេអូ) ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដើម្បីឲ្យវប្បធម៌ជាតិដែលជាដួងព្រលឹង និងជាអត្តសញ្ញាណជាតិ ខ្ញុំសុំផ្តល់មតិណែនាំដូចខាងក្រោម