រឿងភាគនិទាន «កូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបូណ៍មី » វគ្គទី២ ដុំទី២១ នឹងចាក់ផ្សាយនៅវេលាម៉ោង ៧:០០នាទីយប់នេះលើ TV APPs និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន

(ភ្នំពេញ)៖ សូមអញ្ជើញទស្សនាការចាក់ផ្សាយរឿងភាគនិទាន «កូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបូណ៍មី » វគ្គទី២ ដុំទី២១ នៅវេលាម៉ោង ៧:0០នាទីយប់នេះ រៀងរាល់ថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ។

លោកអ្នកអាចតំឡើង Apps ក្រសួងព័ត៌មានបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោ នេះ
Android https://goo.gl/JXc6op
iOS: https://goo.gl/MDG3cz