(វីដេអូ)៖ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បញ្ជាក់ថា អ្នកដែលចង់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានទាយាទរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី គឺជារឿងហួសហេតុ