សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការអនុវត្តប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ