ក្រសួងសុខាភិបាល ផលិតវីដេអូអប់រំ អំពីការពាក់ម៉ាស ដើម្បីបង្ការនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យបណ្តាលមកពីជំងឺ COVID-19 (Video inside)

(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានផ្សព្វផ្សាយនូវវីដេអូអប់រំមួយ អំពីការពាក់ម៉ាស ដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយហានិភ័យបណ្តាលមកពីជំងនេះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូអប់រំ អំពីការពាក់ម៉ាសបង្ការ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យបណ្តាលមកពីជំងឺ COVID-19 ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាល៖