(វីដេអូ)៖ ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី អឺរ៉ុប ASEM កំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូន