ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM) កំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​២៨ ខែ​កុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២០ —