សម្តេចតេជោ បញ្ជាក់ថា អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា មិនត្រូវបានយកទៅធ្វើការចរចាទេ