ប្រសិនរោងចក្រព្យួរការងារ មួយរយៈពេល ដោយសារ Covid-19 និង EBA កម្មករអាចទទួលប្រាក់ខែ៦០% នៃប្រាក់ខែគោល