សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពតបង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សចំនួន៣៧០នាក់

(កំពត)៖ នៅថ្ងៃទី២០ខែកុម្ហះ ឆ្នាំ២០២០ សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត  និងចំនួនសិស្សសរុប ៣៧០ នាក់ក្នុងនោះ

-សិស្ស កុំព្យូទ័រ ១៦៣នាក់

-សិស្ស ភាសារអង់គ្លេស ៩០នាក់ 

-សិស្សភាសារថៃ ៦៤នាក់ (២ម៉ោង)

-សិស្សភាសារចិន ៥៣នាក់