កងទ័ពជើងគោក ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសពលទាហាន បំពេញក្របខ័ណ្ឌឲ្យកងទ័ពជើងគោក

(ភ្នំពេញ)៖ កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ កងទ័ពជើងគោក ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសពលទាហានបំពេញក្របខ័ណ្ឌឲ្យកងទ័ពជើងគោក៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖