កម្ពុជាជាប្រទេសតូច តែកម្ពុជាមានមេដឹកនាំមានបេះដូងធំទូលាយ