រឿងកំសាន្តខ្លី៖ ហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុប (ASEM) ?

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

រឿងកំសាន្តខ្លី៖ ហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុប (ASEM) ?

និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា